Важно! Пчелният клей – прополис лекува всички болести!

При яз­ве­на бо­лест на сто­ма­ха про­по­ли­сът не са­мо уби­ва бо­лес­тот­вор­ни­те мик­ро­би, но и до­пъл­ни­тел­но обез­бо­ля­ва, очис­т­ва яз­ва­та, пре­мах­ва въз­па­ле­ни­е­то, по­ма­га за по-бър­зо­то заз­д­ра­вя­ва­не и пре­пят­с­т­ва из­раж­да­не­то на яз­ва­та в рак.

С про­по­лис или пче­лен клей пче­ли­те за­пуш­ват цеп­на­ти­ни в ко­ше­ра, прик­реп­ват пчел­ни­те рам­ки, по­ли­рат ки­лий­ки­те, къ­де­то се па­зи ме­дът, цвет­ният пра­шец, а съ­що сте­ни­те и пок­ри­ва на ко­ше­ра, бал­са­ми­рат на­жи­ле­ни­те до смърт про­ник­на­ли в ко­ше­ра бръм­ба­ри, гу­ще­ри и др. По то­зи на­чин те съз­да­ват в ко­ше­ра сво­е­об­раз­на кре­пост сре­щу вре­ди­те­ли­те, мик­ро­би­те и др. Про­по­ли­сът, кой­то е един от пчел­ни­те про­дук­ти, съ­дър­жа 7 ан­ти­би­о­ти­ка и по­ве­че от 50 раз­лич­ни би­о­ло­гич­ноак­тив­ни ве­щес­т­ва. За мак­си­мал­но из­в­ли­ча­не на би­о­ло­гич­ноак­тив­ни­те ве­щес­т­ва от про­по­ли­са се из­пол­з­ва 70-96-гра­ду­сов ме­ди­цин­с­ки спирт. Вод­ни­те из­в­ле­ци от про­по­лис се при­гот­вят с дес­ти­ли­ра­на во­да чрез наг­ря­ва­не до 80-90 гра­ду­са (не тряб­ва да кип­ва).

При при­е­ма­не­то на вод­но-спир­т­на емул­сия от про­по­лис над ра­не­ва­та по­вър­х­ност на яз­ва­та се об­ра­зу­ва за­щит­на ко­ра от смо­лис­то-во­съч­ни­те съ­е­ди­не­ния на про­по­ли­са, ко­я­то не се уни­що­жа­ва при хра­нос­ми­ла­не. Под пок­рив­ния слой ста­ва раз­м­но­жа­ва­не на епи­тел­ни­те клет­ки и за­рас­т­ва­не на яз­ва­та. То­ва свой­с­т­во на про­по­ли­са е съз­да­де­но от са­ма­та при­ро­да.

Как се прави спиртен извлек от прополис за различни болести

За при­гот­вя­не­то на спир­тен из­в­лек се взе­мат 30 г про­по­лис, на­ряз­ва се на сит­но, пос­та­вя се във фла­кон от тъм­но стък­ло и се за­ли­ва със 100 мл 96-гра­ду­сов ме­ди­цин­с­ки спирт. Прес­то­я­ва 3 дни, ка­то пе­ри­о­дич­но се раз­к­ла­ща.

За ле­че­ние на  яз­ва на сто­ма­ха и на два­на­де­се­топ­ръс­т­ни­ка 30 кап­ки от спир­т­ния из­в­лек на про­по­ли­са се раз­т­ва­рят в ох­ла­де­на пре­ва­ре­на во­да. По­лу­ча­ва се емул­сия с цвят на мля­ко. Тя се пие 1 час пре­ди яде­не по схе­ма­та:
пър­ви ден – на все­ки два ча­са през де­ня и ве­чер, а съ­що и 1 час след ве­че­ря;
вто­ри ден – на все­ки три ча­са;
тре­ти ден и по-на­та­тък – на все­ки 4 ча­са в про­дъл­же­ние на 20 дни.

Та­зи схе­ма е не­об­хо­ди­ма за съз­да­ва­не­то на ус­той­чи­ва смо­лис­то-во­съч­на пе­ле­на.
Яз­ва­та заз­д­ра­вя­ва за око­ло 10 дни, но ка­то га­ран­ция за оз­д­ра­вя­ва­не и сти­му­ли­ра­не на имун­на­та сис­те­ма са не­об­хо­ди­ми 20 дни. Ле­че­ни­е­то с про­по­лис е про­ти­во­по­ка­за­но при стра­да­щи­те от алер­гия, осо­бе­но към цветен пра­шец.

Източник: За Жената